Missie & Vissie

Onze missie is het verstrekken van professionele en betrouwbare zorg.

Hiermee willen we onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. Tegelijkertijd willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Visie

Bij Optimum Zorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden, een doel hebben in het leven, invloed hebben op het eigen leven en op de omgeving, een gevoel van eigenwaarde hebben.

We hebben vier belangrijke kernwaarden die de pijlers vormen van onze zorg:

Optimum Zorg streeft ernaar om een inclusieve zorginstelling te zijn, die cliënten en medewerkers, ongeacht hun (culturele) achtergrond of levensovertuiging, in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich te ontplooien. Met een kleurrijk zorgaanbod en een cultuursensitieve werkwijze geven wij handen en voeten aan diversiteit. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Optimum Zorg wil in de toekomst nog meer het accent gaan leggen op diversiteit, zodat er een mix kan ontstaan van cliënten en zorgprofessionals met een migratie- en een Nederlandse achtergrond.

Onder het motto ‘Samen doen we het beter’ leggen we in onze zorg het accent op verbinding en samenwerking. Door te luisteren naar en samen te werken met iedereen die bij de zorg betrokken is, verbinden we cliënten, verwanten, zorgverleners en ketenpartners. En – last but not least – we willen ook cliënten onderling met elkaar verbinden. Want als geen ander kunnen zij elkaar helpen, steunen en stimuleren. Door de verbinding en samenwerking te zoeken met alle betrokkenen, kunnen we de best mogelijke zorg (blijven) bieden.

Met openheid, integriteit en duidelijkheid geven we invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in ons handelen: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Onze medewerkers gaan elke dag vol toewijding aan de slag om de best mogelijke zorg te bieden. Hun betrokkenheid is wat hen drijft. En dat is wat Optimum Zorg succesvol maakt.

Ons streven

Optimum Zorg wil ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Onze zorg is gericht eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast besteden we aandacht aan het persoonlijk functioneren, de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven. Hierbij richten wij ons niet zo zeer op wat mensen niet (meer) kunnen maar juist op wat ze nog wel kunnen.

Wat doen we om dit te bereiken?

Optimum Zorg gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen werken we toe naar verbetering, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Onze werkwijze is persoonlijk. Wij zijn kleinschalig, beschikbaar en flexibel. We zorgen ervoor dat mensen regie terugkrijgen en/of zo lang mogelijk regie houden over hun leven. Dat doen we door mensen in hun kracht te zetten en hun weerbaarheid te vergroten.

Goed en betaalbaar

Wij bieden goede, betaalbare en passende zorg. De hulpvraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig, waarbij we continu kijken wat we kunnen vernieuwen en verbeteren. Om onze zorg te optimaliseren, leggen we in het aanbod het accent op dagbesteding. Waar nodig vullen we dat aan met een beperkt aantal uren individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp. Door dagbesteding en individuele begeleiding slim te combineren, bieden we onze cliënten de mogelijkheid om tot optimale stabilisatie en/of ontwikkeling te komen op alle relevante levensgebieden. Tegelijkertijd is onze zorg hierdoor beter betaalbaar. Uiteraard zijn we waar nodig flexibel bij het samenstellen van een persoonlijk zorgaanbod. We leveren altijd maatwerk en stemmen de zorg af op de wensen en behoeften van de individuele cliënt.
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue